XENOPHON: PERI OIKONOMIAS

Greek-English-German Quotes

Rafael Capurro
  
 
 


Source (Creative Commons):
  Xenophon Economics. Xenophontis opera omnia, vol. 2, 2nd ed. Oxford, Clarendon Press. 1921 (repr. 1971) (transl. E.C. Marchant).

Xenophon, "Oikonomikós" in: Gert Audring, Kai Brodersen (Hrsg. u. Übersetzer): Oikonomika. Quellen zur Wissenschaftstheorie der griechischen Antike. Darmstadt 2008.
Book 1

[1]
οἰκονομία

estate management

Haushaltsführung


[2]
εὖ οἰκεῖν

to manage well

ein guter Haushaltsvorstand

οἰκονόμου ἀγαθοῦ εἶναι εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον

the business of a good estate manager is to manage his own estate well

[Es scheint wohl, antortete Kritobulos] das Bestreben eines guten Haushaltsvorstandes zu sein, das eigene Haus gut zu leiten.

[3]
εἰ ἐπιτρέποι

if put in charge

wenn es ihm jemand anvertraute

[4]
χρήματα ἔχων

to earn
money

[kein] Vermögen besäße

πολύν μισθόν

good salary

einen hohen Lohn


[5]
πάντα τοῦ οἴκου εἶναι ὅσα τις κέκτηται


everything a man possesses is part of his estate

[scheint]  alles zum Haus zu gehören, was jemand besitz


[7]
τὰ
 δέ γε βλάπτοντα ζημίαν ἔγωγε νομίζω μᾶλλον  χρήματα

but what is harmful I regard as loss rather than wealth

Das Schädliche halte ich wenigstens eher für Verlust als für Vermögen

[9]
τὰ μὲν ὠφελοῦντα χρήματα ἡγῇ, τὰ δὲ βλάπτοντα οὐ χρήματα


what is profitable is wealth, what is harmful is not wealth

[Du betrachtest also, wie es scheint, das Nützliche als Besitztum, das Schädliche dagegen nicht

[12]
οὐδὲ τὸ ἀργύριόν ἐστι χρήματαεἰ μή τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι αὐτῷ

even money isn't wealth to one who doesn't know how to use it

daß auch das Geld kein Besitztum ist, wenn jemand nicht mit ihm umzugehen weiß

[14]
οἱ δὲ φίλοι, ἄν τις ἐπίστηται αὐτοῖς χρῆσθαι ὥστε ὠφελεῖσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν, τί φήσομεν αὐτοὺς εἶναι;

χρήματα νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ πολύ γε μᾶλλον ἢ τοὺς βοῦς, ἂν ὠφελιμώτεροί γε ὦσι τῶν βοῶν.


But how about friends? If one knows how to make use of them so as to profit by them, what are they to be called?

Wealth, of course, and much more so than cattle, if it be true that they are more profitable than cattle.

Die Freunde aber
— wenn jemand mit ihnen so umzugehen versteht, daß er von ihnen Nutzen hat, was werden wir von ihnen sagen? Daß sie bei Zeus ein Besitztum sind, antwortete Kriboulos, und viel wervoller als die Rinder, falls sie nützlicher als die Rinder sind.

[16]
μὴ θέλοντας
 
ποιεῖν

unwilling to work

daß sie absichtlich nicht tun

Book 2

[4]
εἰς δὲ τὸ σὸν σχῆμα ὃ σὺ περιβέβλησαι καὶ τὴν σὴν δόξαν

to keep up the style you are living in and to support your reputation

Für die Pracht aber, mit der du dich umgibst, und für dein Ansehen

[10]

ὁρῶ γάρ σεἔφη Σώκρατεςἕν τι πλουτηρὸν ἔργον ἐπιστάμενον περιουσίαν ποιεῖν.
τὸν οὖν ἀπ᾽ ὀλίγων περιποιοῦντα ἐλπίζω ἀπὸ πολλῶν γ᾽ ἂν πάνυ ῥᾳδίως πολλὴν περιουσίαν 
ποιῆσαι.


Well, Socrates, I see that you understand one process by which wealth is created—how to create a balance.

So a man who saves on a small income can, I suppose, very easily show a large surplus with a large one.

Ich sehe doch, Sokrates, sagte er, daß du dich auf ein bestimmtes, Reichtum schaffendes Mittel verstehst: Überschuß zu erzielen.
Wer schon aus Wenigem etwas gutmacht, der wird, hoffe ich, aus Vielem sehr leicht großen Übesrchuß erzielen.


[11]

ὅτι
 τῷ μὴ ἐπισταμένῳ ἵπποις χρῆσθαι οὐκ εἴη χρήματα οἱ ἵπποι
οὐδὲ
  γῆ οὐδὲ τὰ πρόβατα οὐδὲ ἀργύριον οὐδὲ ἄλλο οὐδὲ ἓν ὅτῳ τις μὴ ἐπίσταιτο χρῆσθαι

that if a man doesn't know how to manage horses, his horses are not wealth to him
, nor his land, sheep, money or anything else, if he doesn't know how to manage them?

daß für denjenigen, der mit Pferden nicht umzugehen versteht, Pferde kein Besitztum seien, auch nicht Land, Schafe, Geld und anderes, was jeman nicht zu gebrauchen versteht?

[12]
ὅμως εἶναί τις ἐπιστήμη οἰκονομίας

there is such a thing as a science of household management

[Es schien uns doch...] dennoch ein Fachwissen von der Haushaltsführung zu geben

[18]
παρ᾽ ὧν ἂν καὶ σὲ οἶμαιεἰ βούλοιομαθόνταεἴ σοι  θεὸς μὴ ἐναντιοῖτο
πάνυ
 ἂν δεινὸν χρηματιστὴν γενέσθαι.

I think that if you would elect to learn from these, you too with God's favour
would turn out a clever man of business.

Ich glaube, daß auch du, wenn du von diesen lernen willst und der Gott sich dir nicht entgegenstellt, ein sehr tüchtiger Geschäftsmann wirst.


Book 3

[1]
τί οὖν, ἔφη ὁ Σωκράτης, ὦ Κριτόβουλε, ἄν σοι ἀποδεικνύω πρῶτον μὲν
οἰκίας τοὺς μὲν ἀπὸ πολλοῦ ἀργυρίου ἀχρήστους οἰκοδομοῦντας,
τοὺς δὲ ἀπὸ πολὺ ἐλάττονος πάντα ἐχούσας ὅσα δεῖ,
ἦ δόξω ἕν τί σοι τοῦτο τῶν οἰκονομικῶν ἔργων ἐπιδεικνύναι; 


Well then, said Socrates, what if I prove to your satisfaction, Critobulus, to begin with,
that some men spend large sums in building houses that are useless,
while others build houses perfect in all respects for much less?

Will you think that I am putting before you one of the operations that constitute estate management?
Was meinst du, Kritobulos, fragte Sokrates, wenn ich dir zuerst zeigte, daß die einen mit viel Geld unbrauchbare Häuser bauen, die anderen aber mit viel geringeren Mittel solche, die alles haben, was notwendig ist

[4]
τί οὖν, ἄν σοι, ἔφη, 
καὶ οἰκέτας αὖ ἐπιδεικνύω ἔνθα μὲν πάντας ὡς εἰπεῖν δεδεμένους, 
καὶ τούτους θαμινὰ ἀποδιδράσκοντας, 

ἔνθα δὲ λελυμένους καὶ ἐθέλοντάς τε ἐργάζεσθαι καὶ παραμένειν, οὐ καὶ τοῦτό σοι δόξω ἀξιοθέατον τῆς οἰκονομίας ἔργον ἐπιδεικνύναι;
ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Κριτόβουλος, καὶ σφόδρα γε.

Then what if I show you besides that in some households nearly all the servants are in fetters and yet continually try to run away, whereas in others they are under no restraint and are willing to work and to stay at their posts?
Won't you think that here too I am pointing out to you a notable effect of estate management?

Yes, of course; very much so.

[7]
οὐκοῦν χρὴ θεώμενον σαυτοῦ ἀποπειρᾶσθαι εἰ γνώσῃ. 
νῦν δ᾽ ἐγὼ σὲ σύνοιδα ἐπὶ μὲν κωμῳδῶν θέαν 
καὶ πάνυ πρῲ ἀνιστάμενον καὶ πάνυ μακρὰν ὁδὸν βαδίζοντα καὶ ἐμὲ ἀναπείθοντα προθύμως συνθεᾶσθαι: 
ἐπὶ δὲ τοιοῦτον οὐδέν με πώποτε ἔργον παρεκάλεσας. 
οὐκοῦν γελοῖός σοι φαίνομαι εἶναι, ὦ Σώκρατες.
σαυτῷ δὲ πολὺ νὴ Δί᾽, ἔφη, γελοιότερος.

Then you must watch, and try by experiment whether you are capable of understanding. At present I observe that when a comedy is to be seen, you get up very early and walk a very long way and press me eagerly to go to the play with you. But you have never yet invited me to see a drama of real life like this.
You think me ridiculous, don't you, Socrates?
You think yourself far more so, I am sure.

Du mußt also, indem du sie beobachtest, mit dir selbst einen Versuch anstellen, ob du es erkennen wirst. Nun weiß ich aber, daß du, um Komödien zu sehen, sehr früh aufstehst, einen sehr weiten Weg gehst und mich eifrig überredest, mit ins Theater zu kommen; zu einem solchen Unternehmen hast du mich aber noch nie aufgefordert
Ich komme dir wohl lächerlich vor, Sokrates.
Dir selbst aber noch viel lächrlicher, bei Zeus, entgegnete er.


[15] νομίζω δὲ γυναῖκα κοινωνὸν ἀγαθὴν οἴκου οὖσαν πάνυ ἀντίρροπον εἶναι τῷ ἀνδρὶ ἐπὶ τὸ ἀγαθόν.
ἔρχεται μὲν γὰρ εἰς τὴν οἰκίαν διὰ τῶν τοῦ ἀνδρὸς πράξεων τὰ κτήματα ὡς ἐπὶ τὸ πολύ,
δαπανᾶται δὲ διὰ τῶν τῆς γυναικὸς ταμιευμάτων τὰ πλεῖστα:
καὶ εὖ μὲν τούτων γιγνομένων αὔξονται οἱ οἶκοι,
κακῶς δὲ τούτων πραττομένων οἱ οἶκοι μειοῦνται.


I think that the wife who is a good partner in the household contributes just as much as her husband to its good; because the incomings for the most part are the result of the husband's exertions, but the outgoings are controlled mostly by the wife's dispensation. If both do their part well, the estate is increased; if they act incompetently, it is diminished.

Ich glaube aber, daß eine Frau, die eine gute Partnerin bei der Leitung des Haushalts ist, dem Mann gleichwertig ist im Streben nach dem Guten. Die Besitztümer kommen zwar meist durch die Tätigkeiten des Mannes in das Haus, ausgegeben werden sie aber größtenteils nach den haushälterischen Einteilung der Frau, und wenn diese gut ist, vergrößern sich die Häuser, wenn sie aber schlecht vorgenommen wird, nehmen die Häuser ab.

 

Book 4

[2]
ἀλλὰ καλῶς, ἔφη, λέγεις, ὦ Κριτόβουλε. καὶ γὰρ αἵ γε βαναυσικαὶ καλούμεναι καὶ ἐπίρρητοί εἰσι
καὶ εἰκότως μέντοι πάνυ ἀδοξοῦνται πρὸς τῶν πόλεων.
καταλυμαίνονται γὰρ τὰ σώματα τῶν τε ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιμελομένων,
ἀναγκάζουσαι καθῆσθαι καὶ σκιατραφεῖσθαι, ἔνιαι δὲ καὶ πρὸς πῦρ ἡμερεύειν. 
τῶν δὲ σωμάτων θηλυνομένων καὶ αἱ ψυχαὶ πολὺ ἀρρωστότεραι γίγνονται. 


Very good, Critobulus; for, to be sure, the illiberal arts, as they are called, are spoken against, and are, naturally enough, held in utter disdain in our states. For they spoil the bodies of the workmen and the foremen, forcing them to sit still and live indoors, and in some cases to spend the day at the fire. The softening of the body involves a serious weakening of the mind.

Du hast recht, Kritobulos, antwortete er. Denn gerade die sogenannten handwerklichen Fächer sind verrufen und werden verständlichrweise in den Städten sehr verachtet. Denn sie schädigen die Körper der Arbeiter und der Aufseher, weil sie zwingen, zu sitzen und ohne Licht und Luft zu sein, einige sogar, den ganzen Tag vor dem Feuer zuzubringen. Sind die Körper erst verweichlicht, dann werden auch die Seelen merklich schwächer.


[3]

καὶ ἀσχολίας δὲ μάλιστα ἔχουσι καὶ φίλων καὶ πόλεως συνεπιμελεῖσθαι αἱ βαναυσικαὶ καλούμεναι
ὥστε οἱ τοιοῦτοι δοκοῦσι κακοὶ καὶ φίλοις χρῆσθαι καὶ ταῖς πατρίσιν ἀλεξητῆρες εἶναι. 
καὶ ἐν ἐνίαις μὲν τῶν πόλεων, μάλιστα δὲ ἐν ταῖς εὐπολέμοις δοκούσαις εἶναι, 
οὐδ᾽ ἔξεστι τῶν πολιτῶν οὐδενὶ βαναυσικὰς τέχνας ἐργάζεσθαι. 


Moreover, these so-called illiberal arts leave no spare time (ascholias) for attention to one's friends and city, so that those who follow them are reputed bad at dealing with friends and bad defenders of their country.
In fact, in some of the states, and especially in those reputed warlike, it is not even lawful for any of the citizens to work at illiberal arts.

Auch lassen die sogenannten handwerklichen Fächer am wenigsten freie Zeit, sich noch um Freunde und Staat zu kümmern, so daß solche Leute zu schlecht zu sein scheinen, um Freunde zu haben und Verteidiger ihrer Vaterstadt zu sein, und daher ist es in einigen Staaten, besonders aber in denen, die als kriegstüchtig gelten, keinen Bürger erlaubt, in einem handwerklichen Fach zu arbeiten.

[4]
ἡμῖν δὲ δὴ ποίαις συμβουλεύεις Σώκρατεςχρῆσθαιἆρ᾽ἔφη  Σωκράτης, μὴ αἰσχυνθῶμεν τὸν Περσῶν βασιλέα μιμήσασθαι
ἐκεῖνον
 γάρ φασιν ἐν τοῖς καλλίστοις τε καὶ ἀναγκαιοτάτοις ἡγούμενον εἶναι ἐπιμελήμασι γεωργίαν
τε
 καὶ τὴν πολεμικὴν τέχνην τούτων ἀμφοτέρων ἰσχυρῶς ἐπιμελεῖσθαικαὶ  Κριτόβουλος ἀκούσας ταῦτα εἶπε

But what arts, pray, do you advise us to follow, Socrates?
Need we be ashamed of imitating the king of the Persians? For they say that he pays close attention
to husbandry and the art of war, holding that these are two of the noblest and most necessary pursuits.

Welche Fachgebiete rätst du uns denn zu pflegen, Sokrates? Sollten wir uns scheuen, den König der Perser nachzuahmen?, fragate Sokrates. Sagt man doch, eer zähle die Landwirtschaft und die Kriegskunst zu den schönsten und notwendigsten Beschäftigungen und kümmere sich um diese beiden eifrig.

[21]
ἐπεὶ δὲ ἐθαύμαζεν αὐτὸν ὁ Λύσανδρος ὡς καλὰ μὲν τὰ δένδρα εἴη, δι᾽ ἴσου δὲ τὰ πεφυτευμένα,
ὀρθοὶ δὲ οἱ στίχοι τῶν δένδρων, εὐγώνια δὲ πάντα καλῶς εἴη, ὀσμαὶ δὲ πολλαὶ καὶ ἡδεῖαι συμπαρομαρτοῖεν
αὐτοῖς περιπατοῦσι, καὶ ταῦτα θαυμάζων εἶπεν: 
ἀλλ᾽ ἐγώ τοι, ὦ Κῦρε, πάντα μὲν <ταῦτα> θαυμάζω ἐπὶ τῷ κάλλει, 
πολὺ δὲ μᾶλλον ἄγαμαι τοῦ καταμετρήσαντός σοι καὶ διατάξαντος ἕκαστα τούτων: 


Now Lysander admired the beauty of the trees in it, the accuracy of the spacing, the straightness of the rows,
the regularity of the angles and the multitude of the sweet scents that clung round them as they walked;
and for wonder of these things he cried, ‘Cyrus, I really do admire all these lovely things,
but I am far more impressed with your agent's skill in measuring and arranging everything so exactly.’

Als Lysander ihn bestaunte, wie schön die Bäume, wie schön rechtwinklig alle ausgerichtet seien, wie viele angenehme Düfte sie bei ihrem Rundgang begleiteten, sagte er vor Staunen darüber: Zwar bewundere ich all dies hier wegen seiner Schönheit, viel mehr staune ich aber über denjenigen, der dir all das ausgemessen und ausgerichtet hat.

[22]
ἀκούσαντα δὲ ταῦτα τὸν Κῦρον ἡσθῆναί τε καὶ εἰπεῖν:
ταῦτα τοίνυν, ὦ Λύσανδρε, ἐγὼ πάντα καὶ διεμέτρησα καὶ διέταξα, ἔστι δ᾽ αὐτῶν, φάναι, ἃ καὶ ἐφύτευσα αὐτός. 


Cyrus was delighted to hear this and said: ‘Well, Lysander, the whole of the measurement and arrangement
is my own work, and I did some of the planting myself.’

Als Kyros dies hörte, soll er sich gefreut und gesagt haben: All das, Lysander, habe ich ausgemessen und eingerichtet; es gibt manches darunter habe er gesagt , was ich sogar gepflanzt habe.

 

[23]
καὶ  Λύσανδρος ἔφηἀποβλέψας εἰς αὐτὸν καὶ ἰδὼν τῶν τε ἱματίων τὸ κάλλος ὧν εἶχε
καὶ τῆς ὀσμῆς αἰσθόμενος καὶ τῶν στρεπτῶν καὶ τῶν ψελίων τὸ κάλλος καὶ τοῦ ἄλλου κόσμου οὗ εἶχενεἰπεῖν:
τί λέγειςφάναι Κῦρε γὰρ σὺ ταῖς σαῖς χερσὶ τούτων τι ἐφύτευσας;

‘What, Cyrus?’ exclaimed Lysander, looking at him, and marking the beauty and perfume of his robes,
and the splendour of the necklaces and bangles and other jewels that he was wearing; ‘did you really plant part of this with your own hands?’

Weiter erzählte Lysander, er hätte ihn bewundernd angesehen und die Schönheit der Halsketten, der Armbänder und des übrigen Schmucks, den er trug, und dann gefragt: Was sagst du, Kyros, du willst wirklich mit deinen eigenen Händen etwas gepflanzt haben?

 

[24]
καὶ
 τὸν Κῦρον ἀποκρίνασθαιθαυμάζεις τοῦτο, [ἔφη,]  Λύσανδρε;
ὄμνυμί σοι τὸν Μίθρηνὅτανπερ ὑγιαίνωμηπώποτε δειπνῆσαι πρὶν ἱδρῶσαι  τῶν πολεμικῶν
τι
  τῶν γεωργικῶν ἔργων μελετῶν  ἀεὶ ἕν γέ τι φιλοτιμούμενος

‘Does that surprise you, Lysander?’ asked Cyrus in reply.
‘I swear by the Sun-god
that I never yet sat down to dinner when in sound health,
without first working hard at some task of war or agriculture, or exerting myself somehow.’

Kyros habe geanworet: Wundert dich das, Lysander? ich schwöre dir bei Mithras, solange ich gesund bin, nehme ich niemals eine Mahlzeit ein, ohne vorher geschwitzt zu haben, entweder im Bemühen um militärische oder um landwirtschaftliche Aufgaben; stets betreibe ich wenigstens eines mit Ehrgeiz.

[25]

καὶ αὐτὸς μέντοι ἔφη ὁ Λύσανδρος ἀκούσας ταῦτα δεξιώσασθαί τε αὐτὸν καὶ εἰπεῖν:
δικαίως μοι δοκεῖς, ὦ Κῦρε, εὐδαίμων εἶναι: 
ἀγαθὸς γὰρ ὢν ἀνὴρ εὐδαιμονεῖς.

Lysander himself declared, I should add, that on hearing this, he congratulated him in these words:

‘I think you deserve your happiness, Cyrus, for you earn it by your virtues.’

Als er dies hörte, habe er selbst, erzählte Lysander, dessen Rechte ergriffen und gesagt: Mit Recht scheinst du mir, Kyros, glücklich zu sein. Denn weil du ein tüchtiger Mann bist, lebst du glücklich.Book 5

[1]
ταῦτα δέ Κριτόβουλεἐγὼ διηγοῦμαιἔφη  Σωκράτηςὅτι τῆς γεωργίας οὐδ᾽ οἱ πάνυ μακάριοι δύνανται ἀπέχεσθαι
ἔοικε
 γὰρ  ἐπιμέλεια αὐτῆς εἶναι ἅμα τε ἡδυπάθειά τις καὶ οἴκου αὔξησις καὶ σωμάτων ἄσκησις
εἰς
 τὸ δύνασθαι ὅσα ἀνδρὶ ἐλευθέρῳ προσήκει.

“Now I tell you this,” continued Socrates, “because even the wealthiest cannot hold aloof from husbandry.
For the pursuit of it is in some sense a luxury as well as a means of increasing one's estate
and of training the body in all that a free man should be able to do.

Dies, Kritobulos, erzählte ich dir, sagte Sokrates, weil sich auch die vollkommen Glücklichen der Landwirtschaft nicht entziehen können. Denn es scheint die Bemühung um sie zugleich ein gewisses Wohlbehagen, eine Vergrößerung des Hauses und eine Übung der Körper, um das leisten zu können, was einem freien Mann zukommt.


[18]
ἀκούσας δὲ ταῦτα ὁ Κριτόβουλος εἶπεν: ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἔμοιγε, ὦ Σώκρατες, καλῶς δοκεῖς λέγειν: 
ὅτι δὲ τῆς γεωργικῆς τὰ πλεῖστά ἐστιν ἀνθρώπῳ ἀδύνατα προνοῆσαι, <δῆλον:> 
καὶ γὰρ χάλαζαι καὶ πάχναι ἐνίοτε καὶ αὐχμοὶ καὶ ὄμβροι ἐξαίσιοι καὶ ἐρυσῖβαι καὶ ἄλλα πολλάκις τὰ καλῶς
ἐγνωσμένα καὶ πεποιημένα ἀφαιροῦνται: καὶ πρόβατα δ᾽ ἐνίοτε κάλλιστα τε θραμμένα νόσος ἐλθοῦσα κάκιστα ἀπώλεσεν. 


“Well, Socrates,” replied Critobulus to this, “I think you are right so far.
But in husbandry a man can rely very little on forecast.
For hailstorms and frosts sometimes, and droughts and rains and blight ruin schemes well planned and well carried out;
and sometimes well-bred stock is miserably destroyed by an outbreak of disease.”

Als Kritobulos das hörte, sagte er: Gut, Soskrates, das scheinst du mir treffend darzulegen. Offenbar ist aber das meiste in der Landwirtschaft für den Menschen unmöglich vorauszusehen, denn Hagel und Reif machen manchmal Dürrezeiten und übermäßige Regengüsse, Getreidebrand und anderes häufig die schönen Berechnungen und Arbeiten zunichte; auch aufs Schönste genährte Herden richtet manchmal eine auftretende Krankheit aufs Schlimmste zugrunde.Book 6


[1]

ἀλλὰ ταῦτα μέν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καλῶς μοι δοκεῖς λέγειν κελεύων 
πειρᾶσθαι σὺν τοῖς θεοῖς ἄρχεσθαι παντὸς ἔργου, ὡς τῶν θεῶν κυρίων ὄντων οὐδὲν ἧττον τῶν εἰρηνικῶν ἢ τῶν πολεμικῶν ἔργων.
ταῦτα μὲν οὖν πειρασόμεθα οὕτω ποιεῖν. σὺ δ᾽ ἡμῖν ἔνθεν λέγων περὶ τῆς οἰκονομίας ἀπέλιπες, πειρῶ τὰ τούτων ἐχόμενα διεκπεραίνειν,
ὡς καὶ νῦν μοι δοκῶ ἀκηκοὼς ὅσα εἶπες μᾶλλόν τι ἤδη διορᾶν ἢ πρόσθεν ὅ τι χρὴ ποιοῦντα βιοτεύειν.


“Well, Socrates, I think you are right when you bid me try to begin every undertaking with the gods' help, since the gods control (archesthai) the works of peace no less than of war. We will try, then, to do so. But now go back to the point where you broke off in your talk about estate management, and try to expound the subject completely step by step, since after hearing what you have said so far, I seem even now to discern rather more clearly than before what I must do to earn my living.”

Ja, Sokrates, meinte Kritobulos, das scheinst du mir treffend zu sagen, wenn du aufforderst, möglichst jedes Werk mit den Göttern zu beginnen, da die Götter nicht weniger Herren der friedlichen als der kriegerischen Taten sind. Das also werden wir so zu tun versuchen. Du aber bemühe dich, und von dort an, wo du über die Haushaltsführung zu sprechen aufgehörst hast, das daraus Folgende durchzunehmen; denn ich glaube bereits jetzt, nachdem ich gehört habe, was du sagtest, schon besser zu verstehen als vorher, wie man sein Leben führen muß.


BOOK 7

[1]

ἰδὼν οὖν ποτε αὐτὸν ἐν τῇ τοῦ Διὸς τοῦ ἐλευθερίου στοᾷ καθήμενον, 
ἐπεί μοι ἔδοξε σχολάζειν,
προσῆλθον αὐτῷ καὶ παρακαθιζόμενος εἶπον: 
τί, ὦ Ἰσχόμαχε, οὐ μάλα εἰωθὼς σχολάζειν κάθησαι; 

ἐπεὶ τά γε πλεῖστα ἢ πράττοντά τι ὁρῶ σε ἢ οὐ πάνυ σχολάζοντα ἐν τῇ ἀγορᾷ.

“So, happening one day to see him sitting in the cloister of the temple of Zeus Eleutherius apparently at leisure, I approached, and sitting down at his side, said:

“‘Why sitting still, Ischomachus? You are not much in the habit of doing nothing; for generally when I see you in the market-place you are either busy or at least not wholly idle.'

Als ich ihn nun einmal in der Säulenhalle des Zeus Eleutherios sitzen sah, ging ich, da es mir vorkam, als habe er Muße, zu ihm, setzte mich neben ihn und sagte: Wie komm es, Ischomachos, daß du hier sitzt, obwohl es doch überhaupt nicht deine Gewohnheit ist, Muße zu haben? Denn meist sehe ich dir irgend etwas unternehmen oder doch nicht ganz müßig auf dem Markt.[3]
καὶ ὁ Ἰσχόμαχος γελάσας ἐπὶ τῷ τί ποιῶν καλὸς κἀγαθὸς κέκλησαι, καὶ ἡσθείς, ὥς γ᾽ ἐμοὶ ἔδοξεν, εἶπεν:
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ὅταν σοι διαλέγωνται περὶ ἐμοῦ τινες καλοῦσί με τοῦτο τὸ ὄνομα οὐκ οἶδα:
οὐ γὰρ δή, ὅταν γέ με εἰς ἀντίδοσιν καλῶνται τριηραρχίας ἢ χορηγίας,
οὐδείς, ἔφη, ζητεῖ τὸν καλόν τε κἀγαθόν, ἀλλὰ σαφῶς, ἔφη, ὀνομάζοντές με Ἰσχόμαχον πατρόθεν προσκαλοῦνται. ἐγὼ μὲν τοίνυν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὅ με ἐπήρου, οὐδαμῶς ἔνδον διατρίβω. καὶ γὰρ δή, ἔφη,
τά γε ἐν τῇ οἰκίᾳ μου πάνυ καὶ αὐτὴ ἡ γυνή ἐστιν ἱκανὴ διοικεῖν.

'How came you to be called a gentleman?’ and apparently well pleased, Ischomachus answered:
‘Well, Socrates, whether certain persons call me so when they talk to you about me, I know not.
Assuredly when they challenge me to an exchange of property in order to escape some public burden, fitting a warship or providing a chorus, nobody looks for the “gentleman,” but the challenge refers to me as plain “Ischomachus,” my father's son. Well now, Socrates, as you ask the question, I certainly do not pass my time indoors; for, you know, my wife is quite capable of looking after the house by herself.’
Und Ischomachos lachte über die Frage, was er unternehme, daß er schön und gut genannt werde, und belustigt, wie es mir schien, antwortete er:

Nun ja, ob mich manche Leute, wenn sie mit mir über mich reden, mit diesem Namen benennen, weiß ich nicht; denn wenn man mich zum Vermögenstausch bei einer Trierarchie oder Choregie auffordert, fragt niemand nach dem "Schönen und Guten", sondern man lädt mich vor Gericht und bezeichnet mich abei deutlich mit Isomachos und dem Vatersnamen. Übrigens, fuhrer fort, wonach du mich gefragt hast, Sokrates, ich verbringe meine Zeit keineswegs innerhalb de Hauses. Denn, sagte er, die Arbeiten in meinem Hause zu leiten, ist die Fra auch ganz allein imstande."


Book 8

[1]
ἦ καὶ ἐπέγνως τι, ὦ Ἰσχόμαχε, ἔφην ἐγώ, ἐκ τούτων αὐτὴν κεκινημένην μᾶλλον πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν;
ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ δηχθεῖσάν γε οἶδα αὐτὴν καὶ ἐρυθριάσασαν
σφόδρα ὅτι τῶν εἰσενεχθέντων τι αἰτήσαντος ἐμοῦ οὐκ εἶχέ μοι δοῦναι.

“‘And did you find, Isochomachus, that they acted as a stimulus to her diligence?’ I asked.
“‘Yes, indeed,’ answered Ischomachus, ‘and I recollect that she was vexed and blushed crimson, because she could not give me something from the stores when I asked for it.

Hast du auch bemerkt, Ischoomachos, fragte ich, daß sie sich auf Grund dessen ihrer Sorgepflicht stärker zugewandt hat?
Ja, bei Zeus, antwortetete Ischomachos, und  ich weiß, daß sie betroffen war und sehr errötete, weil ich einmal etwas von dem Eingebrachten verlangte und sie es mir nicht geben konnte.

[2]
καὶ ἐγὼ μέντοι ἰδὼν ἀχθεσθεῖσαν αὐτὴν εἶπον: μηδέν τι, ἔφην, ἀθυμήσῃς, ὦ γύναι,
ὅτι οὐκ ἔχεις δοῦναι ὅ σε αἰτῶν τυγχάνω.
ἔστι μὲν γὰρ πενία αὕτη σαφής, τὸ δεόμενόν τινος μὴ ἔχειν χρῆσθαι: 
ἀλυποτέρα δὲ αὕτη ἡ ἔνδεια, τὸ ζητοῦντά τι μὴ δύνασθαι λαβεῖν, ἢ τὴν ἀρχὴν μηδὲ ζητεῖν εἰδότα ὅτι οὐκ ἔστιν. 
ἀλλὰ γάρ, ἔφην ἐγώ, τούτων οὐ σὺ αἰτία,
ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ τάξας σοι παρέδωκα ὅπου χρὴ ἕκαστα κεῖσθαι, ὅπως εἰδῇς ὅπου τε δεῖ τιθέναι καὶ ὁπόθεν λαμβάνειν. 


And seeing that she was annoyed, I said: “Don't worry, dear, because you cannot give me what I am asking for.
For not to be able to use a thing when you want it is poverty unquestionably;
but a failure to get the thing that you seek is less grievous schmerzlich than not to seek it at all because you know that it does not exist.


The fact is, you are not to blame for this, but I, because I handed over the things to you without giving directions where they were to be put, so that you might know where to put them and where to find them.
Und als ich sah, daß sie deshalb bedrückt war, sagte ich: Verliere den Mut nicht, Frau, weil du mir nicht geben kannst, was ich gerade von dir verlange. Es bedeutet dies zwar sichere Armut, wenn jemand nicht zur Verfügung hat, was er benötigt; aber dieser Mangel ist weniger betrüblich, daß jemand etwas sucht und es nicht finden kann, als wenn er von vornherein nicht sucht, weil er weiß, daß es nicht da ist.

 

[3]
ἔστι δ᾽ οὐδὲν οὕτως, ὦ γύναι, οὔτ᾽ εὔχρηστον οὔτε καλὸν ἀνθρώποις ὡς τάξις. 
καὶ γὰρ χορὸς ἐξ ἀνθρώπων συγκείμενός ἐστιν: ἀλλ᾽ ὅταν μὲν ποιῶσιν ὅ τι ἂν τύχῃ ἕκαστος,
ταραχή τις φαίνεται καὶ θεᾶσθαι ἀτερπές, ὅταν δὲ τεταγμένως ποιῶσι καὶ φθέγγωνται,
ἅμα οἱ αὐτοὶ οὗτοι καὶ ἀξιοθέατοι δοκοῦσιν εἶναι καὶ ἀξιάκουστοι. 


My dear, there is nothing so convenient or so good for human beings as order.Thus, a chorus is a combination of human beings; but when the members of it do as they choose, it becomes mere confusion, and there is no pleasure in watching it; but when they act and chant in an orderly fashion, then those same men at once seem worth seeing and worth hearing.

Es gibt aber, Frau, für die Menschen nichts so Brauchbares und Schönes wie Ordnung. Denn auch ein Chor ist aus Menschen zusammengesetzt; wenn sie aber machen, was ein jeder gerade willlll, bietet er sich dar als ein Durcheinander und ein unerfreulicher Anblick, wenn sie aber geordnet auftreten und singen, dann sind genau dieselben Menschen offenkundig sehens- und hörenswert.


[11]
καλλίστην δέ ποτε καὶ ἀκριβεστάτην ἔδοξα σκευῶν τάξιν ἰδεῖν, ὦ Σώκρατες, 
εἰσβὰς ἐπὶ θέαν εἰς τὸ μέγα πλοῖον τὸ Φοινικικόν. 
πλεῖστα γὰρ σκεύη ἐν σμικροτάτῳ ἀγγείῳ διακεχωρισμένα ἐθεασάμην. 


“‘Once I had an opportunity of looking over the great Phoenician merchantman, Socrates, and I thought I had never seen tackle so excellently and accurately arranged.
For I never saw so many bits of stuff packed away separately in so small a receptacle.

Die schönste und sorgfältigste Ordnung von Gerätschaften, Sokrates, glaube ich einmal gesehen zu haben, als ich zur Besichtigung auf das große phönikische Schiff ging. Denn sehr viel Gerät sah ich auf engstem Raum säuberlich getrennt untergebracht.

[12]
διὰ πολλῶν μὲν γὰρ δήπου, ἔφη, ξυλίνων σκευῶν καὶ πλεκτῶν ὁρμίζεται ναῦς καὶ ἀνάγεται,
διὰ πολλῶν δὲ τῶν κρεμαστῶν καλουμένων πλεῖ, πολλοῖς δὲ μηχανήμασιν ἀνθώπλισται πρὸς τὰ πολέμια πλοῖα,
πολλὰ δὲ ὅπλα τοῖς ἀνδράσι συμπεριάγει, πάντα δὲ σκεύη ὅσοισπερ
ἐν οἰκίᾳ χρῶνται ἄνθρωποι τῇ συσσιτίᾳ ἑκάστῃ κομίζει: γέμει δὲ παρὰ πάντα φορτίων ὅσα ναύκληρος κέρδους ἕνεκα ἄγεται.


As you know, a ship needs a great quantity of wooden and corded implements when she comes into port or puts to sea, much rigging, as it is called, when she sails, many contrivances to protect her against enemy vessels; she carries a large supply of arms for the men, and contains a set of household utensils for each mess. In addition to all this, she is laden with cargo which the skipper carries for profit.

Mit Hilfe von vielen hölzernen Geräten und Tauen wird nämlich sagte er, ein Schiff in den Hafen und aufs offene Meer gebracht, mit Hilfe einer vielfältigen sogenannten Takelage segelt es, durch viele Vorrichtungen ist es gegen feindliche Schiffe gewappnet, viele Wafen für die Besatzung führt es mit, alles Gerät, das die Menschen zu Haus benutzen, enthält es für jede Messe, es ist aber neben all dem mit Fracht voll beladen, die ein Schifffseigentümer des Gewinns wegen befördert.
.


[13]
καὶ ὅσα λέγω, ἔφη, ἐγώ, πάντα οὐκ ἐν πολλῷ τινι μείζονι χώρᾳ ἔκειτο ἢ ἐν δεκακλίνῳ στέγῃ συμμέτρῳ.
οὔτε ἄλληλα ἐμποδίζει οὔτε μαστευτοῦ δεῖται οὔτε ἀσυσκεύαστά ἐστιν 
οὔτε δυσλύτως ἔχει, ὥστε διατριβὴν παρέχειν, ὅταν τῳ ταχὺ δέῃ χρῆσθαι.

And all the things I mention were contained in a chamber of little more than a hundred square cubits. And I noticed that each kind of thing was so neatly stowed away that there was no confusion, no work for a searcher, nothing out of place, no troublesome untying to cause delay when anything was wanted for immediate use.

Und alles, was ich aufzähle, sagte er, lag in einem Rauam, der nicht viel größer ist als ein mäßig großes Zimmer für zehn Liegen. Auch bemerkte ich, daß die einzelnen Stücke so  lagen, daß sie einander nicht im Wege waren, niemanden zum Suchen brauchten, weder unvorbereitet noch schwer zu zerlegen waren, so daß es Zeit gekostet hätte, wenn es galt, etwas zu verwenden.


Book 11

[8]
ἐπεὶ γὰρ καταμεμαθηκέναι δοκῶ ὅτι οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις ἄνευ μὲν τοῦ γιγνώσκειν τε ἃ δεῖ ποιεῖν καὶ ἐπιμελεῖσθαι
ὅπως ταῦτα περαίνηται οὐ θεμιτὸν ἐποίησαν εὖ πράττειν,
φρονίμοις δ᾽ οὖσι καὶ ἐπιμελέσι τοῖς μὲν διδόασιν εὐδαιμονεῖν,  τοῖς δ᾽ οὔ, οὕτω δὴ ἐγὼ ἄρχομαι μὲν τοὺς θεοὺς θεραπεύων, πειρῶμαι δὲ ποιεῖν
ὡς ἂν θέμις ᾖ μοι εὐχομένῳ καὶ ὑγιείας 
τυγχάνειν καὶ ῥώμης σώματος καὶ τιμῆς ἐν πόλει καὶ εὐνοίας ἐν φίλοις 
καὶ ἐν πολέμῳ καλῆς σωτηρίας καὶ πλούτου καλῶς αὐξομένου. 


For I seem to realise that, while the gods have made it impossible for men to prosper without knowing and attending to the things they ought to do, to some of the wise and careful they grant prosperity, and to some deny it; and therefore I begin by worshipping the gods, and try to conduct myself in such a way that I may have health and strength in answer to my prayers, the respect of my fellow-citizens, the affection of my friends, safety with honour in war, and wealth increased by honest
means.’

Weil ich gelernt zu haben glaube, daß die Götter denjenigen Menschen, die nicht wissen, was  man tun muß, und sich nicht darum kümmern, dies auszuführen, kein gutes Leben gestatten, den Verständigen und Fürsorglichen aber teils ein glückliches Dasein schenken, teils nicht, so beginne ich mit der Verehrung der Götter und versuche zu erreichen, daß es mir mit Hilfe des Gebets gestattet ist, Gesundheit, Körperstärke, Ansehen im Staat, Wohlwollen bei den Freunden, ehrenvolle Rettung im Krieg und auf anständige Weisesich mehrenden Reichtumg zu erlangen.

[9]
καὶ ἐγὼ ἀκούσας ταῦτα: μέλει γὰρ δή σοι, ὦ Ἰσχόμαχε, ὅπως πλουτῇς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχων
πολλὰ ἔχῃς πράγματα τούτων ἐπιμελόμενος; καὶ πάνυ γ᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, μέλει μοι τούτων ὧν ἐρωτᾷς:
ἡδὺ γάρ μοι δοκεῖ, ὦ Σώκρατες, καὶ θεοὺς μεγαλείως τιμᾶν καὶ φίλους, ἄν τινος δέωνται,
ἐπωφελεῖν καὶ τὴν πόλιν μηδὲν <τὸ> κατ᾽ ἐμὲ χρήμασιν ἀκόσμητον εἶναι.

“‘What, Ischomachus,’ I asked on hearing that, ‘do you really want to be rich and to have much, along with much trouble to take care of it?’

“‘The answer to your questions,’ said he, ‘is, Yes, I do indeed. For I would fain honour the gods without counting the cost, Socrates, help friends in need, and look to it that the city lacks no adornment that my means can supply.’

Als ich dies gehört hatte, fragte ich: Es ist dir also daran gelegen, Ischomachos, reich zu sein  und als Eigentümer eines großen Vermögens viele Schwierigkeiten in Sorge darum zu haben?  Gewiß liegt mir das am Herzen, wonach zu fragst, antwortete Ischomacos; denn es scheint mir angenehm, Sokrates, Göttter in großartiger Weise zu ehren, Freunde zu unterstützen, wenn sie etwas brauchen, und den Staat soweit es an mir liegt nicht aus Mangel an Geld ohne Glanz zu lassen.

 

 [10]
καὶ γὰρ καλά, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐστὶν ἃ σὺ λέγεις, καὶ δυνατοῦ γε ἰσχυρῶς ἀνδρός: πῶς γὰρ οὔ; 
ὅτε πολλοὶ μὲν εἰσὶν ἄνθρωποι οἳ οὐ δύνανται ζῆν ἄνευ τοῦ ἄλλων δεῖσθαι, 
πολλοὶ δὲ ἀγαπῶσιν, ἂν δύνωνται τὰ ἑαυτοῖς ἀρκοῦντα πορίζεσθαι.
οἱ δὲ δὴ δυνάμενοι μὴ μόνον τὸν ἑαυτῶν οἶκον διοικεῖν,
ἀλλὰ καὶ περιποιεῖν ὥστε καὶ τὴν πόλιν κοσμεῖν καὶ τοὺς φίλους ἐπικουφίζειν,
πῶς τούτους οὐχὶ βαθεῖς τε καὶ ἐρρωμένους ἄνδρας χρὴ νομίσαι; 


“‘Truly noble aspirations, Ischomachus,’ I cried, ‘and worthy of a man of means, no doubt!
Seeing that there are many who cannot live without help from others, and many are content if they can get enough for their own needs, surely those who can maintain their own estate and yet have enough left to adorn the city and relieve their friends may well be thought high and mighty men.

Schön ist, was du sagst, Ischomachos, meinte ich, und eines sehr angeseheneen Mannes würdig. Warum auch nicht?
Denn einerseits gibt es viele Menschen, die nicht leben können, ohne andere in Anspruch zu nehmen; andererseits sind viele zufrieden, wenn sie das für sie selbst Ausreichende beschaffen können. Diejenigen aber, die fähig sind, nicht nur ihr eigenes Haus zu verwalten, sondern auch etwas übrigbehalten, um dem Staat Glanz zu verleihen und die Freunde zu unterstützen
— wie sollte man sie nicht für weise und starke Männer halten?


Book 12
 

[20] 
καλῶς δέ μοι δοκεῖ ἔχειν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, καὶ ἡ τοῦ βαρβάρου λεγομένη ἀπόκρισις,
ὅτε βασιλεὺς ἄρα ἵππου ἐπιτυχὼν ἀγαθοῦ παχῦναι αὐτὸν ὡς τάχιστα βουλόμενος ἤρετο τῶν δεινῶν τινα ἀμφ᾽ ἵππους
δοκούντων εἶναι τί τάχιστα παχύνει ἵππον: τὸν δ᾽ εἰπεῖν λέγεται ὅτι δεσπότου ὀφθαλμός.
οὕτω δ᾽, ἔφη, ὦ Σώκρατες, καὶ τἆλλα μοι δοκεῖ δεσπότου ὀφθαλμὸς τὰ καλά τε κἀγαθὰ μάλιστα ἐργάζεσθαι.


I like the answer that is attributed to the Persian. The king, you know, had happened on a good horse, and wanted to fatten him as speedily as possible. So he asked one who was reputed clever with horses what is the quickest way of fattening a horse.
“The master's eye,” replied the man. I think we may apply the answer generally, Socrates, and say that the master's eye in the main does the good and worthy work.’”

Treffend scheint mir auch, sagte Ischomachos, die vielzitierte Antwort jenes Barbaren zu sein; denn als der Perserkönig einmal ein gutes Pferd erhielt und es möglichst schnell herausgefüttert sehen wollte, frage er einen von denen, die als tüchtig in der Pferdesucht bekannt waren, was ein Pferd am schnellsten herausfüttere. Der soll geantwortet haben: Das Auge des Herren. So aber, Sokrates, meinte er, scheint mir auch auf anderen Gebieten das Auge des Herren das Schöne und Gute am ehesten zu bewirken.


Book 14


[2]
ναὶ μὰ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, τοῦ γε ἀπέχεσθαι τῶν δεσποσύνων καὶ μὴ κλέπτειν. 
εἰ γὰρ ὁ τοὺς καρποὺς μεταχειριζόμενος τολμῴη ἀφανίζειν
ὥστε μὴ λείπειν λυσιτελοῦντας τοῖς ἔργοις,
τί ἂν ὄφελος εἴη τὸ διὰ τῆς τούτου ἐπιμελείας γεωργεῖν;

“‘Of course, Socrates,’ returned Ischomachus, ‘he must be honest and not touch his master's property.
For if the man who handles the crops dares to make away with them, and doesn't leave enough to give a profit on the undertaking, what good can come of farming under his management?’

Ja, bei Zeus, antwortete Ischomachos, er soll die Finger vom Eigentum seines Herrn lassen und nicht stehlen. Denn wenn derjenige, der die Ernte verwaltet, es wagte, soviel verschwinden zu lassen, daß nichts übrigbleibt, was für die Arbeiten entschädigt — welchen Nutzen hätte da wohl die Landwirtschaft aus der Aufsichtstätigkeit eines solchen Verwalters?

[9]
οὓς δ᾽ ἂν αὖ καταμάθω μὴ τῷ πλέον ἔχειν μόνον διὰ τὴν δικαιοσύνην ἐπαιρομένους δικαίους εἶναι,
ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐπαινεῖσθαι ἐπιθυμοῦντας ὑπ᾽ ἐμοῦ, τούτοις ὥσπερ ἐλευθέροις ἤδη χρῶμαι,
οὐ μόνον πλουτίζων ἀλλὰ καὶ τιμῶν ὡς καλούς τε κἀγαθούς.

On the other hand, if I discover that a man is inclined to be honest not only because he gains by his honest,
but also from a desire to win my approbation, I treat him like a free man by making him rich; and not only so, but I honour him as a gentleman.

Bei welchem ich aber bemerke, daß sie nicht nur durch den Vorteil als Folge von Rechtschaffenheit angespornt werden, redlich zu sein, sondern auch das Verlangen haben, von mir gelobt zu werden, mit denen gehe ich sogar wie mit Freien um, nicht nur, indem ich sie reich mache, sondern auch dadurch, daß ich sie ehre wie "Schöne und Gute".


Book 15

[2]
ἔλεξας δήπου, ἔφην ἐγώ, ὅτι μέγιστον εἴη μαθεῖν ὅπως δεῖ ἐξεργάζεσθαι ἕκαστα:
εἰ δὲ μή, οὐδὲ τῆς ἐπιμελείας ἔφησθα ὄφελος οὐδὲν γίγνεσθαι,
εἰ μή τις ἐπίσταιτο ἃ δεῖ καὶ ὡς δεῖ ποιεῖν.

“‘You said, you know, that the greatest lesson to learn is how things ought to be done;
and added that, if a man is ignorant what to do and how to do it, no good can come of his management.’

Du sagtest doch, antwortete ich, daß das wichtigste sei, zu lernen, wie einee jede Arbeit ausgeführt werden muß; wenn das nicht geschehe, ergäbe sich, wie du behauptest, selbst aus der Sorgsamkeit kein Nutzen. wenn einer nicht wüßte, wie es auszuführen sei.


[11]
καὶ γὰρ δὴ οἱ μὲν ἄλλοι τεχνῖται ἀποκρύπτονταί πως τὰ ἐπικαιριώτατα ἧς ἕκαστος ἔχει τέχνης,
τῶν δὲ γεωργῶν ὁ κάλλιστα μὲν φυτεύων μάλιστ᾽ ἂν ἥδοιτο, εἴ τις αὐτὸν θεῷτο, ὁ κάλλιστα δὲ σπείρων ὡσαύτως:
ὅ τι δὲ ἔροιο τῶν καλῶς πεποιημένων, οὐδὲν ὅ τι ἄν σε ἀποκρύψαιτο ὅπως ἐποίησεν.

The truth is that, whereas other artists conceal more or less the most important points in their own art, the farmer who plants best is most pleased when he is being watched, so is he who sows best.
Question him about any piece of work well done: and he will tell you exactly how he did it.

Denn die anderen Fachleute halten das Wichtigste der Spezialkenntnis, die jeder einzelne besitzt, ziemlich geheim, von den Landwirten dagegen würde sich der, der am besten pflanzt, am meisten freuen, wenn ihm jemand zuschaute, ebenso derjenige, der am besten sät; wolltest du aber nach einer der gut ausgeführten Arbeiten fragen, so würde er nicht vor dir geheimhalten, wie er es getan hat.


Book 16


 

[4]
ἂν δ᾽ ἄρα δι᾽ ἀργίαν τῶν ἐχόντων αὐτὴν μὴ ἔχῃ τὴν ἑαυτῆς δύναμιν ἐπιδεικνύναι,
ἔστι καὶ παρὰ γείτονος τόπου πολλάκις ἀληθέστερα περὶ αὐτῆς γνῶναι ἢ παρὰ γείτονος ἀνθρώπου πυθέσθαι

If it happens that the land does not declare its own capabilities because the owners are lazy, you can often gather more correct information from a neighbouring plot than from a neighbouring proprietor.

Wenn er also wegen der Trägheit der Besitzer keine Gelegenheit hat, seine Fähigkeit zu zeigen, so läßt sich  häufig auch vom Landstück des Nachbarn genaueres sicher ihn erfahren als vom Nachbarn selbst.


[
5
καὶ χερσεύουσα δὲ ὅμως ἐπιδείκνυσι τὴν αὑτῆς φύσιν: ἡ γὰρ τὰ ἄγρια καλὰ φύουσα δύναται θεραπευομένη
καὶ τὰ ἥμερα καλὰ ἐκφέρειν.
φύσιν μὲν δὴ γῆς οὕτως καὶ οἱ μὴ πάνυ ἔμπειροι γεωργίας ὅμως δύνανται

Yes, and even if the land lies waste, it reveals its nature.
For if the wild stuff growing on the land is of fine quality, then by good farming the soil is capable of yielding cultivated crops of fine quality.
So the nature of the soil can be ascertained even by the novice who has no experience of farming.’

Auch wenn er unbebaut ist, zeigt er dennoch seine Beschaffenheit; denn wenn er wilde Pflanzen gut gedeihen läßt, ist er fähig, bei Bearbeitung auch Kulturpflanzen hervorzubringen


[9]
ἐκεῖνό μοι δοκῶ, ἔφην ἐγώ, ὦ Ἰσχόμαχε, πρῶτον ἂν ἡδέως μανθάνειν
φιλοσόφου γὰρ μάλιστά ἐστιν ἀνδρός
ὅπως ἂν ἐγώ, εἰ βουλοίμην, γῆν ἐργαζόμενος πλείστας κριθὰς καὶ πλείστους πυροὺς λαμβάνοιμι.

“‘First, Ischomachus, I think I should be glad to learn,
for this is the philosopher's way,
how I am to cultivate the land if I want to get the heaviest crops of wheat and barley out of it.’

Das möchte ich gerne zuerst lernen, Ischomachos, sagte ich denn das Lernen steht einem Philosophen am meisten an —, wie ich, wenn ich wollte, den Boden bearbeiten muß, um die meiste Gerste und den meisten Weizen zu ernten.


Book 17

[1]
περὶ μὲν τῆς νεοῦ ὁρᾷς, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὡς ἀμφοτέροις ἡμῖν ταὐτὰ δοκεῖ.
δοκεῖ γὰρ οὖν, ἔφην ἐγώ.

περί γε μέντοι τοῦ σπόρου ὥρας ἄλλο τι, ἔφη, ὦ Σώκρατες,

γιγνώσκεις ἢ τὴν ὥραν σπείρειν ἧς πάντες μὲν οἱ πρόσθεν ἄνθρωποι πεῖραν λαβόντες,
πάντες δὲ οἱ νῦν λαμβάνοντες, ἐγνώκασι κρατίστην εἶναι;

“‘You see, then, Socrates, that we agree about the fallow.’
“‘It does seem so, to be sure.’
“‘And now as to the time for sowing, Socrates. Is it not your opinion that the time to sow is that which has been invariably found to be the best by past experience, and is universally approved by present practice?

Du siehst, Sokrates, sagte er, daß wir beide, was den Boden betrifft, das gleiche für richtig haben. So scheint es allerdings, meinte ich. Denkst du nun, Sokrates, fragte er, über den richtigen Zeitpunkt der Aussaat etwas anderes, als daß diejenige Jahreszeit zum Säen geeignet ist, die alle bisherigen und die gegenwärtig lebenden Menschen zum Versuch nutzten und nutzen und dabei als die beste erkannt haben?


Book 18[10]
οὐκοῦν, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἔλεγον ἐγώ σοι πάλαι ὅτι καὶ ταύτῃ εἴη γενναιοτάτη ἡ γεωργικὴ τέχνη, ὅτι καὶ ῥᾴστη ἐστὶ μαθεῖν.

ἄγε δή, ἔφην ἐγώ, οἶδα, ὦ Ἰσχόμαχε: τὰ μὲν δὴ ἀμφὶ σπόρον ἐπιστάμενος ἄρα ἐλελήθειν ἐμαυτὸν ἐπιστάμενος

“‘And didn't I tell you just now that farming is the noblest art for this among other reasons, because it is the easiest to learn?’

“‘Enough, Ischomachus; I know. I understood about sowing, it seems, but I wasn't aware that I understood.’”

Ich habe dir doch vorhin schon gesagt, meinte Ischomachos, daß das Fach Landwirtschaft auch insofern am vornehmsten ist, als es sich am leichtesten erlernen läßt. Gut, sagte ich, ich weiß Bescheid, Ischomachos; daß ich die mit der Aussaat verbundenen Arbeiten kenne, war mir doch entgangen.


Book 19


[15]
ἆρα, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἡ ἐρώτησις διδασκαλία ἐστίν;
ἄρτι γὰρ δή, ἔφην ἐγώ, καταμανθάνω ᾗ με ἐπηρώτησας ἕκαστα:
ἄγων γάρ με δι᾽ ὧν ἐγὼ ἐπίσταμαι,
ὅμοια τούτοις ἐπιδεικνὺς ἃ οὐκ ἐνόμιζον ἐπίστασθαι ἀναπείθεις,
οἶμαι, ὡς καὶ ταῦτα ἐπίσταμαι.

Can it be that questioning is a kind of teaching, Ischomachus? The fact is, I have just discovered the plan of your series of questions! You lead me by paths of knowledge familiar to me, point out things like what I know, and bring me to think that I really know things that I thought I had no knowledge of.’

Die Befragung ist wohl eine Art Unterricht, Ischomachos?, fragte ich. Denn eben jetzt begreife ich, wo du mich nach jedem einzelnen gefragt hast, meinte ich. Indem du mich durch das führst, was ich kenne, und mir zeigst, daß es dem ähnelt, was ich nicht zu wissen meinte, bringst du mich wie ich glaube — dazu, auch dies zu verstehen.


Book 20


[13]
εἰ δέ τις παντάπασιν ἀγνὼς εἴη τί δύναται φέρειν ἡ γῆ,
καὶ μήτε ἰδεῖν ἔχοι καρπὸν μηδὲ φυτὸν αὐτῆς,
μήτε ὅτου ἀκούσαι τὴν ἀλήθειαν περὶ αὐτῆς ἔχοι,
οὐ πολὺ μὲν ῥᾷον γῆς πεῖραν λαμβάνειν παντὶ ἀνθρώπῳ ἢ ἵππου,
πολὺ δὲ ῥᾷον ἢ ἀνθρώπου;
οὐ γὰρ ἔστιν ὅ τι ἐπὶ ἀπάτῃ δείκνυσιν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς ἅ τε δύναται
καὶ ἃ μὴ σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει
.

Suppose a man to be wholly ignorant as to what the land can produce, and to be unable to see crop or tree on it, or to hear from anyone the truth about it, yet is it not far easier for any man to prove a parcel of land than to test a horse or to test a human being?
For the land never plays tricks, but reveals frankly and truthfully what she can and what she cannot do.

Wenn aber jemand ganz und gar nicht wüßte, was der Boden zu tragen vermag, und weder Gelegenheit hätte, eine Frucht oder Pflanze von ihm zu sehen, noch von jemandem die Wahrheit über ihn zu hören, wäre es denn da nicht für jeden Menschen viel leichter, mit dem Boden einen Versuch zu unternehmen als mit einem Pferd, viel leichter auch als mit einem Menschen?
Denn es gibt nichts, was er zur Täuschung zeigt, sondern ehrlich gibt er an, was er kann und was nicht, und sagt die Wahrheit.


[14]
δοκεῖ δέ μοι ἡ γῆ καὶ τοὺς κακούς τε καὶ ἀργοὺς τῷ εὔγνωστα καὶ εὐμαθῆ πάντα παρέχειν ἄριστα ἐξετάζειν.
οὐ γὰρ ὥσπερ τὰς ἄλλας τέχνας τοῖς μὴ ἐργαζομένοις ἔστι προφασίζεσθαι
ὅτι οὐκ ἐπίστανται, γῆν δὲ πάντες οἴδασιν ὅτι εὖ πάσχουσα εὖ ποιεῖ

I think that just because she conceals nothing from our knowledge and understanding, the land is the surest tester of good and bad men. For the slothful cannot plead ignorance, as in other arts: land, as all men know, responds to good treatment.

Mir scheint der Boden dadurch, daß er alles leicht verständlich und lernbar darbietet, die Schlechten und die Trägen aufs beste zu ermitteln. Denn nciht wie bei den anderen Fachgebieten haben diejenigen, die darin nicht arbeiten, die Möglichkeit vorzugeben, sie verstünden nichts; sondern vom Boden wissen alle, daß er bei guter Behandlung Gutes tut;

[25] καὶ  ἐμὸς δὲ πατὴρ οὔτε ἔμαθε παρ᾽ ἄλλου τοῦτο οὔτε μεριμνῶν ηὗρεν,
ἀλλὰ διὰ τὴν φιλογεωργίαν καὶ φιλοπονίαν ἐπιθυμῆσαι ἔφη
τοιούτου χώρου ὅπως ἔχοι  τι ποιοίη ἅμα καὶ ὠφελούμενος ἥδοιτο.


Moreover, my father did not get his knowledge of it at secondhand, nor did he discover it by much thought; but he would say that, thanks to his love of husbandry and hard work, he had coveted a farm of this sort in order that he might have something to do, and combine profit with pleasure.

Auch mein Vater hat ihn weder von einem anderen gelernt noch in angestrengtem Nachdenken gefunden, sondern wegen seiner Liebe zur Landwirtschaft und zur Arbeit habe er, wie er sagte, sich ein solches Landstück gewünscht, damit er etwas habe, womit er sich beschäftige und zugleich sich am Nutzen freuen können.


 

[26] ἦν γάρ τοιἔφη Σώκρατεςφύσειὡς ἐμοὶ δοκεῖφιλογεωργότατος Ἀθηναίων  ἐμὸς πατήρκαὶ ἐγὼ μέντοι ἀκούσας
τοῦτο ἠρόμην αὐτόνπότερα δέ Ἰσχόμαχεὁπόσους ἐξειργάσατο χώρους  πατὴρ πάντας ἐκέκτητο  καὶ ἀπεδίδοτο,
εἰ πολὺ ἀργύριον εὑρίσκοικαὶ ἀπεδίδοτο νὴ Σί᾽,
ἔφη  Ἰσχόμαχοςἀλλὰ ἄλλον τοι εὐθὺς ἀντεωνεῖτοἀργὸν δέ, διὰ τὴν φιλεργίαν. 

For I assure you, Socrates, no Athenian, I believe, had such a strong natural love of agriculture as my father.’
“Now on hearing this I asked, ‘Did your father keep all the farms that he cultivated, Ischomachus, or did he sell when he could get a good price?’
“‘He sold, of course,’ answered Ischomachus, ‘but, you see, owing to his industrious habits, he would promptly buy another that was out of cultivation.’

Denn mein Vater, Sokrates, meinte er, war, wie mir scheint, von Natur aus derjenige unter den Athenern, der die größte Liebe zur Landwirtschaft hatte. Als ich dies hörte, fragte ich ihn: Behielt dein Vater alle Landstücke, die er in guten Bearbeitungszustand gebracht hatte, in seinem Besitz Ischomachos, oder verkaufte er auch, wenn er viel Geld bekam? Er verkaufte auch, bei Zeus, antwortete Ischomachos, kaufte im Gegenzug aber sofort ein anderes, unbearbeitetes, aus Liebe zur Arbeit.


[29] πρὸς ταῦτα δὲ εἶπεν ὁ Ἰσχόμαχος: σὺ μὲν παίζεις, ἔφη, ὦ Σώκρατες: ἐγὼ δὲ καὶ φιλοικοδόμους νομίζω
οὐδὲν ἧττον οἵτινες ἂν ἀποδιδῶνται ἐξοικοδομοῦντες τὰς οἰκίας, εἶτ᾽ ἄλλας οἰκοδομῶσι.
νὴ Δία, ἐγὼ δέ γέ σοι, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ἐπομόσας λέγω ἦ μὴν πιστεύειν σοι
φύσει [νομίζειν] φιλεῖν ταῦτα πάντας ἀφ᾽ ὧν ἂν ὠφελεῖσθαι νομίζωσιν.

“‘You're joking, Socrates,’ rejoined Ischomachus; ‘but I hold that a man has a no less genuine love of building who sells his houses as soon as they are finished and proceeds to build others.’

“‘Of course; and I declare, Ischomachus, on my oath that I believe you, that all men naturally love whatever they think will bring them profit.’”

Dazu meinte Ischomachos: Du spottest zwar, Sokrates, ich aber glaube, daß auch diejenigen nicht weniger das Häuserbauen lieben, die Häuser nach dem Abschluß der Bauarbeiten verkaufen und danach andere bauen. Bei Zeus, Ischomachos, sagte ich, ich versichere dir feierlich, dir fest zu glauben, daß von Natur aus alle das lieben, wovon sie Nutzen zu haben meinen.


Book 21


[1]
ἀτὰρ ἐννοῶ γε, ἔφην, ὦ Ἰσχόμαχε, ὡς εὖ τῇ ὑποθέσει ὅλον τὸν λόγον βοηθοῦντα παρέσχησαι: ὑπέθου γὰρ
τὴν γεωργικὴν τέχνην πασῶν εἶναι εὐμαθεστάτην,
καὶ νῦν ἐγὼ ἐκ πάντων ὧν εἴρηκας τοῦθ᾽ οὕτως ἔχειν παντάπασιν ὑπὸ σοῦ ἀναπέπεισμαι.

“‘But I am pondering over the skill with which you have presented the whole argument in support of your proposition, Ischomachus.
For you stated that husbandry is the easiest of all arts to learn, and after hearing all that you have said, I am quite convinced that this is so.’

Doch bemerke ich, Ischomachos, sagte ich, daß du geschickt das ganze Gespräch zur Unterstützung deiner Ansicht angelegt hast; denn du behauptest, daß die Landwirtschaft von allen Fachgebieten am leichtesten zu erlernen sei, und jetzt bin ich nach allem, was du gesagt hast, von dir überzeugt worden, daß sich dies durchaus so verhält.

 
[2]
νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Ἰσχόμαχος, ἀλλὰ τόδε τοι, ὦ Σώκρατες,
τὸ πάσαις κοινὸν ταῖς πράξεσι καὶ γεωργικῇ καὶ πολιτικῇ καὶ οἰκονομικῇ καὶ πολεμικῇ τὸ ἀρχικὸν εἶναι,
τοῦτο δὴ συνομολογῶ σοὶ ἐγὼ πολὺ διαφέρειν γνώμῃ τοὺς ἑτέρους τῶν ἑτέρων:

“‘Of course it is,’ cried Ischomachus; ‘but I grant you, Socrates, that in respect of aptitude for command,
which is common to all forms of business alike—agriculture, politics, estate-management, warfare—in that respect the intelligence shown by different classes of men varies greatly.

Ja, bei Zeus, meinte Ischomachos, aber in dem, Sokrates, was allen Wirkungsbereichen gemeinsam ist, dem landwirtschaftlichen, staatsleitendene, hausverwaltenden und militärischen, nämlich Leistungstätigkeit zu sein, stimme ich mit dir überein, daß sich in ihrem Wissen die einen sehr von den anderen unterscheiden


[6]
ἀλλ᾽ ὥσπερ ἰδιώταις ἔστιν οἷς ἐγγίγνεται φιλοπονία τις οὕτω καὶ ὅλῳ τῷ στρατεύματι ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ἀρχόντων
ἐγγίγνεται καὶ τὸ φιλοπονεῖν καὶ τὸ φιλοτιμεῖσθαι ὀφθῆναι καλόν τι ποιοῦντας ὑπὸ τοῦ ἄρχοντος.

Just as a love of work may spring up in the mind of a private soldier here and there, so a whole army under the influence of a good leader is inspired with love of work and ambition to distinguish itself under the commander's eye.

Aber wie es bei einzelnen Soldaten vorkommt, denen eine gewisse Arbeitsliebe angeboren ist, so erwachsen auch dem ganzen Heer unter dem Einfluß der guten Befehlshaber die Arbeitsliebe und der Ehrgeiz, bei einer guten Tat vom Befehlshaber gesehen zu werden.

 
[7]
πρὸς ὅντινα δ᾽ ἂν ἄρχοντα διατεθῶσιν οὕτως οἱ ἑπόμενοι, οὗτοι δὴ ἐρρωμένοι γε ἄρχοντες γίγνονται,
οὐ μὰ Δί᾽ οὐχ οἳ ἂν αὐτῶν ἄριστα τὸ σῶμα τῶν στρατιωτῶν
ἔχωσι καὶ ἀκοντίζωσι καὶ τοξεύωσιν ἄριστα καὶ ἵππον ἄριστον ἔχοντες ὡς ἱππικώτατα ἢ πελταστικώτατα προκινδυνεύωσιν,
 ἀλλ᾽ οἳ ἂν δύνωνται ἐμποιῆσαι τοῖς στρατιώταις ἀκολουθητέον εἶναι καὶ διὰ πυρὸς καὶ διὰ παντὸς κινδύνου.

Let this be the feeling of the rank and file for their commander; and I tell you, he is the strong leader, he, and not the sturdiest soldier, not the best with bow and javelin, not the man who rides the best horse and is foremost in facing danger, not the ideal of knight or targeteer, but he who can make his soldiers feel that they are bound to follow him through fire and in any adventure.

Befehlshaber, zu denen die Gefolgsleute in dieser Weise stehen, sind tatsächlich stark, nicht aber  — bei Zeus — diejenigen, die einen schöneren Körper als ihre Soldaten haben, am besten den Speer werden und mit dem Boten schießen und  — im Besitz des besten Pferdes — wie die tüchtigsten Reiter oder Peiltaste in der ersten Reihe kämpfen, sondern diejenigen, die den Soldaten beibringen können, durch Feuer und jede Gefahr Folge zu leisten.


[8]
τούτους δὴ δικαίως ἄν τις καλοίη μεγαλογνώμονας, ᾧ ἂν ταῦτα γιγνώσκοντες πολλοὶ ἕπωνται,
καὶ μεγάλῃ χειρὶ εἰκότως οὗτος λέγοιτο πορεύεσθαι οὗ ἂν τῇ γνώμῃ πολλαὶ χεῖρες ὑπηρετεῖν ἐθέλωσι,
καὶ μέγας τῷ ὄντι οὗτος ἁνὴρ ὃς ἂν μεγάλα δύνηται γνώμῃ διαπράξασθαι μᾶλλον ἢ ῥώμῃ.

Him you may justly call high-minded who has many followers of like mind; and with reason may he be said to march “with a strong arm” whose will many an arm is ready to serve; and truly great is he who can do great deeds by his will (gnome) rather than his strength.

Diese nennt man wohl mit Recht großherzig, denen viele dies anerkennend — folgen, und von dem kann man zu recht sagen, eer ziehe mit starker Hand einher, dessen Entscheidung viele Hände zu gehorchen bereit sind, und wirklich groß ist der Mann, der  Großes mehr mit Hilfe des Verstandes als mit Gewalt auszuführen vermag.

 
[9]
οὕτω δὲ καὶ ἐν τοῖς ἰδίοις ἔργοις, ἄν τε ἐπίτροπος ᾖ ὁ ἐφεστηκὼς ἄν τε καὶ ἐπιστάτης, ὃς ἂν δύνηται προθύμους
καὶ ἐντεταμένους παρέχεσθαι εἰς τὸ ἔργον καὶ συνεχεῖς, οὗτοι δὴ οἱ ἁνύτοντές εἰσιν
ἐπὶ τἀγαθὰ καὶ πολλὴν τὴν περιουσίαν ποιοῦντες.

“‘So too in private industries, the man in authority —bailiff or manager—who can make the workers keen, industrious and persevering—he is the man who gives a lift to the business and swells the surplus.

So ist es aber auch in den privaten Angelegenheiten; ob nun der Vorgesetzte ein Verwalter oder ein Aufseher ist — wer willige, arbeitsame und ausdauernde Leute aufbieten kann, der gehört zu denen, die es zu Vermögen bringen und einen reichlichen Überschuß erzielen.[10]
τοῦ δὲ δεσπότου ἐπιφανέντος, ὦ Σώκρατες, ἔφη, ἐπὶ τὸ ἔργον, ὅστις δύναται καὶ μέγιστα βλάψαι
τὸν κακὸν τῶν ἐργατῶν καὶ μέγιστα τιμῆσαι τὸν πρόθυμον,
εἰ μηδὲν ἐπίδηλον ποιήσουσιν οἱ ἐργάται, ἐγὼ μὲν αὐτὸν οὐκ ἂν ἀγαίμην, ἀλλ᾽ ὃν ἂν ἰδόντες
κινηθῶσι καὶ μένος ἑκάστῳ ἐμπέσῃ τῶν ἐργατῶν καὶ φιλονικία πρὸς ἀλλήλους
καὶ φιλοτιμία κρατιστεῦσαι ἑκάστῳ, τοῦτον ἐγὼ φαίην ἂν ἔχειν τι ἤθους βασιλικοῦ.

But, Socrates, if the appearance of the master in the field, of the man who has the fullest power to punish the bad and reward the strenuous workmen, makes no striking impression on the men at work, I for one cannot envy him. But if at sight of him they bestir themselves, and a spirit of determination and rivalry and eagerness to excel falls on every workman, then I should say: this man has a touch of the kingly nature in him.

Wenn aber der Herr bei der Arbeit erscheint, Sokrates, sagte er, der den schlechten Arbeiter am meisten strafen und den willigen aufs Höchste belohnen kann, und die Arbeiter nichts Erkennbares tun, möchte ich ihn nicht bewundern; bei wessen Anblick sie sich aber in Bewegung setzen und hervorzutun, von dem würde ich sagen, er haben etwas vom Charakter eines Königs.

 
[11]
καὶ ἔστι τοῦτο μέγιστον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ἐν παντὶ ἔργῳ ὅπου τι
δι᾽ ἀνθρώπων πράττεται, καὶ ἐν γεωργίᾳ δέ.
οὐ μέντοι μὰ Δία τοῦτό γε ἔτι ἐγὼ λέγω ἰδόντα μαθεῖν εἶναι,
οὐδ᾽ ἅπαξ ἀκούσαντα, ἀλλὰ καὶ παιδείας δεῖν φημι τῷ ταῦτα μέλλοντι δυνήσεσθαι
καὶ φύσεως ἀγαθῆς ὑπάρξαι, καὶ τὸ μέγιστον δὴ θεῖον γενέσθαι.

And this, in my judgment, is the greatest thing in every operation that makes any demand on the labour of men, and therefore in agriculture.
Mind you, I do not go so far as to say that this can be learnt at sight or at a single hearing.
On the contrary, to acquire these powers a man needs education; he must be possessed of great natural gifts; above all, he must be a genius.

Und das ist, wie mir scheint, das wichtigste bei jeder Betätigung, wo etwas von Menschen ausgeführt wird, auch in der Landwirtschaft. Allerldigns, bei Zeus, sage ich nicht, daß auch dies noch durch bloßes Zuschauen zu erlenern sei, auch nicht durch einmaliges Zuhören, sondern ich behaupte, daß demjenigen, der dazu fähig werden will, Erziehung notttut, eine gute körperliche Verfassung zu Gebote stehen und was das wichtigste ist — ein göttlicher Funke innewohnen muß.


[12] οὐ γὰρ πάνυ μοι δοκεῖ ὅλον τουτὶ τὸ ἀγαθὸν ἀνθρώπινον εἶναι ἀλλὰ θεῖον, τὸ ἐθελόντων ἄρχειν:
<ὃ> σαφῶς δίδοται τοῖς ἀληθινῶς σωφροσύνῃ τετελεσμένοις:
τὸ δὲ ἀκόντων τυραννεῖν διδόασιν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, οὓς ἂν ἡγῶνται ἀξίους εἶναι βιοτεύειν
ὥσπερ ὁ Τάνταλος ἐν Ἅιδου λέγεται τὸν ἀεὶ χρόνον διατρίβειν φοβούμενος μὴ δὶς ἀποθάνῃ.

For I reckon this gift is not altogether human, but divine—this power to win willing obedience:
it is manifestly saphos a gift of the gods to the true votaries of prudence.
Despotic rule over unwilling subjects they give, I fancy, to those whom they judge worthy to live the life of Tantalus,
of whom it is said that in hell he spends eternity, dreading a second death.’”

Denn mir scheint dieses Glück, über Willige zu herrschen, durchaus nicht allein von menschlicher, sondern von göttlicher Art zu sein;
es wird offenbar denen zuteil, die wahrhaft von vollendeter Weisheit sind.
Über Widerwillige zu herrschen, verliehen die Götter, wie mir scheint, denen, die sie für würdig halten zu leben, wie Tantalos im Hades angeblich für immer seine Zeit zubringt, in ständiger Furcht, ein zweites Mal zu sterben.

Last update: January 4, 2020


 
    

Copyright © 2020 by Rafael Capurro, all rights reserved. This text may be used and shared in accordance with the fair-use provisions of U.S. and international copyright law, and it may be archived and redistributed in electronic form, provided that the author is notified and no fee is charged for access. Archiving, redistribution, or republication of this text on other terms, in any medium, requires the consent of the author.

 

 
Back to Digital Library
 
Homepage Research Activities
Publications Teaching Ínterviews